OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem danych osobowych jest KFZN 3QQ Sp. z o.o. | KFZN 3QQ PRO Sp. z o.o. E-mail: biuro@3qq.pl (zwana dalej Spółką). W Spółce został powołany Inspektor Danych Osobowych, ul. Jurija Gagarina 14a/1 54-620 Wrocław, adres e-mail: ido@3qq.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowej/newslettera.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom KFZN 3QQ Sp. z o.o. | KFZN 3QQ PRO Sp. z o.o., jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść informacji handlowej/newslettera do oczekiwań odbiorców

Więcej informacji dot. ochrony danych osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WSTĘP

KFZN 3QQ Sp. z o.o. | KFZN 3QQ PRO Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką) zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kancelarię, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie realizacji praw Użytkowników.

Spółka zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Spółka dba o to by dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

II. PODSTAWOWE POJĘCIA

Administrator – KFZN 3QQ Sp. z o.o. | KFZN 3QQ PRO Sp. z o.o. ul. Jurija Gagarina 14a/1 54-620 Wrocław KRS 0000506749 | 0000716579, adres e-mail: biuro@3qq.pl sekretariat tel 71 307 33 99

Użytkownik – każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora,

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.3qq.pl, ewentualnie pod innymi adresami internetowymi na które składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O FORMULARZACH

Jesteś zainteresowany współpracą z nami lub chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz do nas, a przedstawimy Ci jak możesz z nami zainwestować w sposób najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom. Pomożemy również we wszelkich formalnościach.

Skontaktuj się