Hipoteka przymusowa jest to ograniczone prawo rzeczowe, będące jednym ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Warto pamiętać, że sam fakt posiadania przez wierzyciela tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi tworzy jedynie potwierdzenie konieczności zapłaty ze strony dłużnika. Co więc w sytuacji, kiedy w czasie postępowania egzekucyjnego okaże się, że nasz dłużnik posiada więcej niż jednego wierzyciela? Wówczas najkorzystniejszym rozwiązaniem jest ustanowienie na majątku dłużnika hipoteki przymusowej. 

Hipoteka przymusowa

Dokładne informacje dotyczące hipoteki przymusowej znajdują się w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Wierzyciel chcąc ustanowić hipotekę przymusową na majątku swojego dłużnika musi posiadać stosowny tytuł wykonawczy swojej wierzytelności. Stanowi on podstawę wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej. Jak można się domyślić, ową hipotekę można ustanowić tylko na nieruchomościach co do których dłużnik posiada tytuł prawny, tj. będących własnością dłużnika, będących we współwłasności, będących w użytkowaniu wieczystym, czy w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Nie ma tu ograniczeń, hipotekę przymusową można ustanowić na wszystkich nieruchomościach, które są we własności dłużnika. 

Aby uzyskać hipotekę przymusową na majątku dłużnika konieczne jest posiadanie zarówno wyżej wspomnianego tytułu wykonawczego, jak i postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienie prokuratora, decyzję administracyjną, zarządzenie zabezpieczenia oraz inne dokumenty zabezpieczenia, które wyszczególnione zostały w ustawie o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

Tytuł wykonawczy

Pierwszym krokiem w ustanowieniu hipoteki przymusowej jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Posiadając go powinniśmy wnieść opłatę sądową w kwocie 200 zł i złożyć stosowny wniosek w przedmiocie naszej sprawy załączając do niego oryginał wspomnianego tytułu wykonawczego. Można go zdobyć występując do sądu, który wydaje dalszy tytuł wykonawczy celem wpisu do księgi wieczystej. Cel określony we wniosku o jego wydanie jest jedynym celem w jakim można ten dokument wykorzystać. Treść tytułu wykonawczego decyduje również o sumie na jaką chcemy ustanowić hipotekę przymusową. Sam wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nie może być wyższy, niż ten który zamieszczony został w tytule wykonawczym. Oczywiście do owej kwoty dolicza się stosowne odsetki oraz ewentualne koszty procesu, jeżeli zostały one stwierdzone w tytule. 

Czy warto ustanawiać hipotekę przymusową?

Wierzyciele dokonujący ustanowienia hipoteki przymusowej zaspokajani się w kolejności wpisów hipotek w trakcie trwania egzekucji z nieruchomości. Co warto zaznaczyć i co stanowi dużą zaletę tego rozwiązania, nawet jeśli wierzyciel nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji to ma zagwarantowane zaspokojenie swojego roszczenia. Dodatkowo wierzytelność hipoteczna uwzględniona jest w planie podziału kwoty, która uzyskana została ze sprzedaży nieruchomości dłużnika, w kolejności po kosztach postępowania, alimentach oraz należnościach pracowniczych. Tym samym wierzyciel zyskuje duże prawdopodobieństwo zaspokojenia swojej wierzytelności.